Ochrana osobných údajov

  obchodnej spoločnosti STYLCO Czechia s.r.o., IČO 06273742, Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 27472 Prevoz 4 , 321 00, Plzeň - Litice. Kontaktné údaje: tel. +420371140217, mail: info@stylco.cz (ďalej len „kontaktné údaje“), (ďalej len „predávajúci“).


 • 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia GDPR je predávajúci.
 • 1.2 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu podľa obchodných podmienok alebo ktorá sa zúčastňuje súťaže, prihlási k odberu noviniek, prispeje v diskusii, použije zákaznícky servis, vyplní emailovú adresu v objednávkovom formulári (i pri neodoslaní objednávky), prihlási k odberu notifikácií v prehliadači a i. (ďalej len “kupujúci”). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 • 1.3 Predávajúci nemenoval povereníkov pre ochranu osobných údajov.
 • 1.4 Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia z kúpnej zmluvy.
 • 1.5 Predávajúci spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 • 1.6 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • a) plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • b) oprávnený záujem predávajúceho na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • 1.7 Účelom spracovania osobných údajov je:
 • a) poskytovanie služieb a výkon práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; pri registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre jej riadne dokončenie a poskytovanie služieb, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre plnenie z lupnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany predávajúceho plniť;
 • b) zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 • 1.8 Zo strany predávajúceho dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním dáva kupujúci svoj výslovný súhlas.
 • 1.9 Predávajúci uchováva osobné údaje:
 • a) po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a uplatňovanie nárokov z nej eventuálne vyplývajúcich (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • 1.10 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov predávajúcim osobné údaje vymaže.
 • 1.11 Príjemcami osobných údajov (subdodávatelia predávajúceho) sú subjekty:
 • a) podieľajúce sa na dodaní služieb
 • b) zabezpečujúce služby virtuálneho priestoru
 • c) zaisťujúce marketingové služby
 • 1.12 Predávajúci má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • 1.13 Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci právo:
 • a) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • b) právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • c) právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • e) právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • f) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky na adresu helpdesku
 • 1.14 Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 • 1.15 Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • 1.16 Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 • 1.17 Zisťovanie spokojnosti kupujúcich zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený. Tieto dotazníky zasiela predávajúci zakaždým, keď kupujúci nakúpi, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti nakupujúci neodmietne zasielanie obchodných oznámení predávajúceho alebo neodvolá svoj predtým udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva predávajúci spracovateľa, ktorým je poskytovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely je predávajúci oprávnený odovzdávať informácie o tom, aké produkty boli v rámci kupujúcim nakúpené a jeho e-mailovú adresu.
 • 1.18 Odoslaním registračného formulára potvrdzuje kupujúci, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • 1.19 Kupujúci s týmito podmienkami ochrany osobných údajov súhlasí a prehlasuje, že je s nimi oboznámený a že ich v celom rozsahu prijíma
 • a) uzavretím kúpnej zmluvy,
 • b) účasťou v súťaži
 • c) prihlásením sa na odber noviniek
 • d) prispením v diskusii
 • e) použitím zákazníckeho servisu
 • f) vyplnením emailovej adresy aj pri neodoslaní objednávky
 • g) prihlásením na odber notifikácií v prehliadači ai.
 • 1.20 Predávajúci je oprávnený tieto podmienky zmeniť. O novom znení podmienok bude kupujúci informovaný.

 • 2. OSOBITNÉ USTANOVENIA O VÝMAZE OSOBNÝCH ÚDAJOV ("právo byť zabudnutý")
 • 2.1 V súlade s čl. údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“) má kupujúci právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov spracovávaných predávajúcim.
 • 2.2 Dôvody pre výmaz osobných údajov:
 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené;
 • b) kupujúcim došlo k odvolaniu udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • c) kupujúcim boli vznesené námietky proti spracovaniu osobných údajov (táto možnosť sa vzťahuje napr. na spracovanie osobných údajov prostredníctvom priameho marketingu);
 • d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi, ktorými je predávajúci povinný sa riadiť.
 • 2.3 Dôvody na nevykonanie výmazu osobných údajov:
 • a) osobné údaje predávajúci potrebuje na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov (tj ak je napr. vedený spor);
 • b) povinnosť uchovávať osobný údaj predávajúcemu prikazuje právny predpis (napr. o účtovníctve).
 • 2.4 Žiadosť je možné podať osobne alebo písomne na adresu prevádzky spoločnosti, telefonicky alebo elektronickou poštou na kontaktných údajoch spoločnosti.
 • 2.5 Žiadosť musí obsahovať potrebné informácie na jej vybavenie. Žiadosť môže byť podaná na nižšie uvedenom formulári, ktorý je na stiahnutie v PDF alebo prostredníctvom správy, ktorá bude obsahovať informácie predpísané v žiadosti.
 • 2.6 Predávajúci bude kupujúceho informovať o spôsobe vybavenia žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Predávajúci bude kupujúceho ďalej informovať o akomkoľvek takom predĺžení do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad.
 • 2.7 Podľa čl. 12 ods. 4 Nariadenia EÚ, pokiaľ by Predávajúci nevyhovel žiadosti kupujúceho, bude ho informovať bezodkladne (najneskôr do jedného me siaca) o dôvodoch nevyhovenia a o možnosti podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a o možnosti, ako žiadať o súdnu ochranu.
 • 2.8 Podľa článku 12 ods. 5 Nariadenia EÚ nie je predávajúci povinný úplne alebo sčasti žiadosti vyhovieť žiadosti kupujúceho v prípade, ak bude žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje.
 • 2.9 Podľa článku 12 ods. 6 Nariadenia EÚ, ak má predávajúci dôvodné pochybnosti o totožnosti odosielateľa žiadosti, môže ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti.

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od: 14.4.2022.


  ŽIADOSŤ O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V súlade s článkom 17 GDPR týmto žiadam o vymazanie svojich osobných údajov spracovávaných správcom.

  • Osobné údaje žiadateľa:
  • Meno a priezvisko: …………………………………………………………………..................... .................................................. ..................
  • Dátum narodenia: …………………………………………………………………...................... .................................................. ...................
  • Email ………………...………………………………………………………………................ .................................................. ......................
  • Kontaktná adresa: …..……………………………………………………………….................... .................................................. .................

  • (Uvedenie týchto údajov slúži na identifikáciu žiadateľa za účelom vyhľadania údajov spracovávaných správcom a za účelom zaslania odpovede. Tieto údaje nebudú spracované na iný účel ako na vyššie uvedený.)
  • Pokiaľ by sa vaša žiadosť mala týkať len niektorých spracovávaných osobných údajov, uveďte prosím, ktoré konkrétne máte záujem vymazať:

  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • O prijatých opatreniach chcem byť informovaný (zaškrtnite):
  • - Elektronicky na emailovú adresu
  • - Písomne na moju kontaktnú adresu


  Dátum: ____________________ Podpis: ________________________

  Stiahnuť ako PDF môžete TU