Reklamačný poriadok

  Obchodné spoločnosti STYLCO Czechia s.r.o. so sídlom Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň, identifikačné číslo: 06273742 zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 34902 (ďalej len „predávajúci“) pre reklamácie tovaru zakúpeného na internetovej adrese: www.stylco.cz (ďalej len „webová stránka“) alebo (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Prevádzkareň spoločnosti sa nachádza na adrese Řepná 498/23, 321 00, Plzeň - Litice. Kontaktné údaje: tel. +420371140217, mail: info@stylco.cz (ďalej len „kontaktné údaje“)


 • 1. Úvodné ustanovenia
 • 1.1 Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzavretými medzi zákazníkom a predávajúcim, spolu s údajmi o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

 • 2. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie
 • 2.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu najmä osobne alebo poštou na adrese prevádzky, telefonicky či elektronickou poštou na kontaktných informáciách. Zákazník má ďalej možnosť vyplniť el. formulár, ktorý je k dispozícii na jeho užívateľskom účte.
 • 2.2 Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom.
 • 2.3 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 • 2.4 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 • 2.5 Predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie (aj elektronicky) o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 2.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 • 3. Rozsah práv z chybného plnenia
 • 3.1 Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka ohľadom záruky predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia obchodnými podmienkami, príslušnými všeobecne záväznými predpismi, a to najmä zákonom č. 89/2012 Zb. (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 • 3.2 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, teda práva z chybného plnenia zákazníkovi nepatria, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ zákazník vadu sám spôsobil.
 • 3.3 Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru To neplatí: pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná; na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci.
 • 3.4 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo: na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; na odstránenie vady opravou veci; na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • 3.5 Zákazník oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote či oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 • 3.6 Ak neodstráni predávajúci vadu tovaru včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 • 4. Záverečné ustanovenia
 • 4.1 Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • 4.2 Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 • Tento reklamačný poriadok je platný od: 14.4.2022